اختيار معامله (Option)

اختيار معامله (Option) چيست؟

اختيار معامله قراردادي است كه به موجب آن يك طرف معامله كه دارنده آن است (Option Holderاين حق (نه تعهد) را دارد كه معامله خاصي را تحت شرايط خاصي با طرف ديگر معامله كه ناشر(Option Issuerيا فروشنده اختيار معامله (Option Writerاست، انجام دهد. 
صاحب دارايي، اختيار معامله را به طرف ديگر مي فروشد تا هر زماني كه خواست در طول مثلا سه ماه بعد به خريد آن دارايي به قيمت مشخص شده، اقدام كند.

 
اختيار معامله ها در هر قراردادي مي توانند ظاهر شوند كه چند نمونه به عنوان مثال ذكر شد و انواع مختلفي دارند كه نوع بسيار رايج آن عبارتند از: 

1- اختيار خريد (Call Option)

اختيار خريد به دارنده آن حق مي دهد كه دارايي مورد نظر را به قيمت مشخص (در قرارداد تعیین شده) و تا تاريخ معين، خريداري كند.
 
2- اختيار فروش (Put Option)

اختيار فروش به دارنده آن حق مي دهد كه دارايي مورد نظر را به قيمت مشخص و تا تاريخ معين  به فروشنده بفروشد. 

قيمت اعمال (Strike Priceاختيار خريد و فروش يك قيمت قراردادي است كه در زمان اعمال اختيار معامله، خريدوفروش دارايي مورد نظر به آن قيمت معامله خواهد شد.

آخرين روزي كه اختيار معامله مي تواند اعمال شود و بعد از آن تاريخ دارنده آن حق خريد و فروش به قيمت معين را از دست مي دهد تاريخ انقضا (Expiration Dateناميده مي شود.

برای آگاهی بیشتر می توانید این مثال از قرارداد اختیارمعامله را مطالعه فرمایید

نمای بازار اختیار معامله