لینک ها

روش هاي سفارش قيمت

 

1- سفارش با قيمت باز :

سفارشي است كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت معامله را به کارگزار خود واگذار مي کند.

2- سفارش با قيمت محدود :

سفارشي است که خريدار (يا فروشنده) حداکثر (يا حداقل قيمت) معامله را مشخص مي کند.

3- سفارش با قيمت مقطوع :

سفارشي است که خريدار (يا فروشنده) قيمت معيني را براي انجام معامله مشخص مي کند.


نرخ کارمزدهای معاملات

كارمزد معاملات و جریمه تاخیر در پرداخت وجه و ابطال معامله

در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی کارمزد معاملات در بورس کالای ایران به این شرح است :

الف ) ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید ( بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی:

1- کارمزد کارگزار = با ضریب 0.0018 تا سقف 30 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالای ایران =  با ضریب 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = با ضریب 0.00048 تا سقف 8 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد خریدار 0.00262 تا سقف 48 میلیون تومان

بنابراین خریداران کالاها (بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی) برای هر قرارداد خرید 0.00262  برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 52 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

ب ) کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید کالاهای رینگ کشاورزی:

1- کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 30 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالای ایران = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00032 تا سقف 8 میلیون تومان

-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد خریدار 0.00307 تا سقف 48 میلیون تومان

بنابراین خریداران کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد خرید  0.00307  برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 48 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 


ج) کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش :

1 - کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 30 میلیون تومان
- 2
کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
 -3
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00048 تا سقف 12 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد 0.00278 تا سقف 52 میلیون تومان

بنابراین فروشندگان کالاها (بجز کالاهای کشاورزی و معاملات آتی) برای هر قرارداد فروش0.00278  برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 52 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.


د) کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش کالاهای رینگ کشاورزی:

1- کارمزد کارگزار = 0.00225 تا سقف 30 میلیون تومان
2-
کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0005 تا سقف 10 میلیون تومان
3-
کارمزد سازمان بورس ایران = 0.00048 تا سقف 12 میلیون تومان
-----------------------------------------------------------------------
جمع کل کارمزد 0.00323 تا سقف 52 میلیون تومان

بنابراین فروشندگان کالاهای کشاورزی برای هر قرارداد فروش 0.00323 برابر ارزش هر قرارداد را تا سقف 52 میلیون تومان به عنوان کارمزد به پایاپای بورس کالای ایران پرداخت می نمایند.

 

ه) حق پذیرش کالاهای فلزی و پتروشیمی در بورس کالا

حق پذیرش بورس کالای ایران برای هر کالا 0.00007 در هر ارزش برآوردی معاملات سالانه تا سقف 50 میلیون ریال (کالاهای کشاورزی از حق پذیرش کالا معاف است(

 

و) حق درج کالا بر روی تابلو بورس کالای ایران

عرضه کنندگان کالا 0.0002 برابر ارزش معاملات یک سال و حداکثر تا سقف 15 میلیون تومان به عنوان حق درج کالا به بورس کالای ایران می پردازند. (عرضه کنندگان کالاهای کشاورزی از پرداخت حق درج معاف هستند)

 

ز) کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی

برای هر قرارداد (بجز گواهی سپرده سکه طلا )در مجموع 0.0024 ارزش قرارداد می باشد  که سهم کارگزار 0.0015 ارزش قرارداد است.

 برای هر قرارداد گواهی سپرده سکه طلا در مجموع 0.00125 ارزش قرارداد می باشد که سهم کارگزار 0.00075 است.


ح) جریمه تاخیر در پرداخت وجه خرید کالا و عدم تسویه در مهلت قانونی

جریمه هر روز تاخیر در واریز وجه به حساب پایاپای بورس کالای ایران و عدم تسویه حساب  حداکثر تا سه روز پس از مهلت تسویه روزانه 0.0025 ارزش کل قرارداد است که خریدار ملزم به پرداخت آن به فروشنده کالاست. (لازم به ذکر است که خریدار کالاهای نقدی در رینگ داخلی ملزم است قبل از پایان ساعت 12 ظهر روز سوم کاری پس از خرید، از طریق کارگزار خود در نزد اتاق پایاپای بورس کالای ایران تسویه حساب نموده باشد.

ط) جریمه ابطال قرارداد

هر قرارداد خرید در صورت عدم تسویه تا  3روز کاری پس از اتمام مهلت قانونی تسویه ابطال شده و خریدار موظف به پرداخت 0.05 برابر ارزش کل قرارداد به اضافه دو سر کارمزد خریدار و فروشنده به حساب پایاپای بورس است.