خط مشي کنترل کيفيت

خط مشي كيفيت

شركت كارگزاري ارگ هومن ارائه دهنده خدمات كارگزاري در بازار سرمايه و کالا با استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2000  با محور قراردادن افزايش سطح فعاليت‌هاي كارشناسي پرسنل و بهبود مستمرفعاليت‌هاي خويش اهداف مشخص زير را مد نظر قرارداده است:

جلب اطمينان و افزايش هرچه بيشتر رضايت مشتريان در كليه خدمات موردارائه

افزايش فعاليت‌هاي ورود به بخش‌هاي جديدبازار سرمايه

ارتقاي سطح دانش ومهارت‌هاي نيروي انساني

افزايش تنوع درارائه خدمات به مشتريان

بي شك انجام اين منظور جز باعنايت به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعايت اصول والزامات سيستم مديريت كيفيت براساس استانداردISO9001:2000 ميسرنخواهد بود.