سهامداران و اعضای هیئت مدیره

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت نوع عضویت 
 1  فرهاد زمانی  
 رییس هیئت مدیره 
موظف
 2  محسن عباسلو  
 مدیر عامل  
 موظف 
 3  عباس بحرینی نزاد 
 عضو هیئت مدیره 
 غیرموظف 
 4  سید معبود ستوده 
 عضو هیئت مدیره 
 غیرموظف 
 5  مهدی مجدفر 
 عضو هیئت مدیره 
 غیرموظف