شماره حساب های بورس کالا
 ردیف  بانک شعبه  شماره حساب   کاربرد حساب
 1  ملت  بورس کالا  2100975546  پیش دریافت
 2  ملت  بورس کالا  2100966970  کارمزد
 3  کشاورزی  بورس کالا  602702870  پیش دریافت
 4  کشاورزی  بورس کالا  603196339  کارمزد
 5  تجارت  مرکزی سرچشمه  2224065623  پیش دریافت
 6  تجارت  مرکزی سرچشمه  2224065631  کارمزد